04/02/2015(Xem: 9175)
Mùa xuân Ất-Mùi (2015), đã trở về với truyền-thống dân-tộc Việït-Nam chúng ta. Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử trong, ngoài nước, được nhiều sự an vui như nguyện.
05/01/2015(Xem: 14268)
Điều 1 : Nay công nhận Hội Phật-Giáo Việt-Nam - Trung Tâm Phật-Giáo Hải-Quang – tại Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A. là Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.
03/10/2014(Xem: 14409)
Kính bạch Quý Ngài, Kính thưa Quý vị, Chùa Đức-Quang tại số 608 Hamilton Road, London, Ontario N5Z 1S9, Canada. Điện thoại : 519 – 868-6168, do Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp trụ-trì. Ngôi chùa cũ bị suy sụp, nên gần hai năm nay, Thượng-Tọa xin phép xây cất lại và sự kiến-thiết
30/09/2014(Xem: 14928)
Nay hoàn-chỉnh theo thế-luật Canada, Hội-Đồng Lãnh-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, với thành-phần như sau :
30/09/2014(Xem: 14493)
Nay ban hành bản Tu-chính Điều-Lệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới gồm mười (10) điều do Đại-Hội ngày 30 tháng 8 năm 2014 quyết-nghị chấp thuận và có hiệu-lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.
26/07/2014(Xem: 16175)
Mùa Vu-Lan báo hiếu đã trở về với các gia-đình Phật-tử Việt-Nam chúng ta. Đã sinh làm người, không ai là không có cha mẹ. Công ơn cha mẹ, đức Phât thường ví những công ơn ấy như non cao, biển rộng và công đức của các vị được sánh bằng Phạm-Thiên.
02/06/2014(Xem: 16993)
Chiếu văn thư từ chức Trụ-Trì Tổ-Đình Từ-Quang ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể, Chiếu nhu cầu Phật-sự Tổ-Đình Từ-Quang,
21/05/2014(Xem: 15621)
Vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại Tổ-Đình Từ-Quang, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, nước Canada, đã tổ-chức đại-lễ kỷ-niệm Phật-đản năm thứ 2638, Phật-lịch 2558. Trước Phật-điện, chư Tôn-đức Tăng, Ni cùng đại chúng Phật-tử và chúng tôi, nhất tâm truy niệm công ơn hóa độ của đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật,
23/04/2014(Xem: 16021)
Mùa trăng tròn tháng Tư âm-lịch năm Giáp-Ngọ (2014), Phật-lịch 2014, kỷ niệm đản-sinh năm thứ 2638 đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật đã về với đại-gia-đình Phật tử trên thế giới.
23/04/2014(Xem: 15779)
Thành-thực cảm ơn Hòa-Thương đã cung thỉnh tôi quang lâm chứng minh Đại lễ kỷ-niệm Phật-đản và đặt đá xây chùa Điều-Ngự vào ngày 11 tháng 5 năm 2014. Rất tiếc, vào ngày ấy, tôi phải chủ trì đại lễ Phật-đản tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada, nên tôi không thể hiện diện tại chùa Điều-Ngự được,