Bài văn khấn cúng thổ công và gia tiên mùng 1 hàng tháng chuẩn theo truyền thống

Đây là bài văn cúng thổ công và gia tiên mùng 1 hàng tháng theo phong tục truyền thống, mời mọi người tham khảo:

1. Bài văn cúng thổ công và các vị thần:

Nhân danh đức Phật A Di Đà ! (3 lần)

– Tôi kính ngưỡng chín phương trời, mười phương Chư Phật, và mười phương của Chư Phật. – Tôi khoan lạy Thiên hoàng, Hậu Thổ và các Thần Linh công chúa. – Tôi khiêm nhường trước Thần Quân Đông Trù. – Tôi khiêm nhường trước Thần Long Mạch – Tôi khiêm nhường trước các Thần Linh của Ngũ phương, Ngũ thổ và các Tôn thần. – Tôi khiêm nhường trước Thần tài chủ trên và Tài thần chủ hậu địa

– Tôi khiêm nhường trước các Tôn thần cai trị trong khu vực này.

Chủ nhân của hương này là: ……………………………

Tôi khiêm nhường trước vị thần linh thổ địa của nhà…..đường…..phường…..quận….thành phố….

Hôm nay là ngày….tháng…..năm 2019 theo lịch Dương (cũng chính là ngày mùng 1 tháng…năm Kỷ Hợi), tôi thành tâm chuẩn bị hoa lễ vật, đốt hương và cúng trà quả, thảm hương thơm trên bàn thờ.

Tôi thành tâm mời gọi: Vị Thần Kim Niên, Thái Tuế – người cai trị hiện tại, vị Thần Thành Hoàng – người cai quản chung, Thần Quân Táo – người cai quản Phủ Tử Mệnh Đông trù, Thần Long Mạch – người cai quản Thổ Địa gia trấn, và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Mong rằng các vị thần nghe thấy lời mời này, tha thứ cho chủ nhân tín lành đã đến cúng dường, chứng minh lòng thành, nhận lễ vật và bảo trợ cho công việc suôn sẻ, gia đình con người an lành, tài lộc tăng trưởng, tâm hồn mở rộng và tất cả những điều mà chúng con mong muốn.

Chúng con tôn trọng và cúng dường thành tâm, xin được bảo hộ và độ trì trước đời.

Nhân danh đức Phật A Di Đà ! (3 lần)

Bài văn cúng gia tiên mùng 1 hàng tháng như sau:

Nhân danh đức Phật A Di Đà ! (3 lần)

Tôi kính ngưỡng chín phương trời, mười phương Chư Phật, và mười phương của Chư Phật.

– Tôi khiêm nhường trước Thiên hoàng, Hậu Thổ và các Thần Linh công chúa.

– Tôi khiêm nhường trước Thành Hoàng – người cai quản chung, người Thần linh đất Thổ – người cai quản gia trấn, và Thần Táo Quân cùng các Tôn thần.

– Tôi khiêm nhường trước Tổ tiên, người trân thúc, người bà, và các Hương Linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo và Tổ Tỷ).

Chủ nhân của hương này là: ………………… Sống tại: … Xã, … Huyện, … tỉnh

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng…. năm Kỷ Hợi 2019, tôi thành tâm nhờ ơn của trời đất, các Tôn thần, Cù lao Tiên Tổ, và sắm lễ cúng hương, hoa, trà quả, thắp hương nhang dâng lên bàn thờ.

Chúng con kính mời: Thành Hoàng – người cai quản chung, Thần Linh đất Thổ – người cai quản gia trấn, Thần Táo Quân, Ngũ phương, Long Mạch và Tài thần. Mong rằng các vị thần này nghe thấy mời gọi, chứng minh lòng thành và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các tổ tiên Trân thúc, người bà, và các Hương Linh gia tiên trong họ ………, mong họ tha thứ và đến thăm cháu mọi người, chứng minh lòng thành và nhận lễ vật.

Tôi lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ thuộc gia đình này, để cùng nhau cúng dường trước đời, đồng thờ canh tân và phù hộ cho gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, bình an, mọi việc tốt lành và phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con tôn trọng và cúng dường thành tâm, xin được bảo hộ và độ trì trước đời.

Nhân danh đức Phật A Di Đà ! (3 lần)

Related Posts