Nghi Lễ Hằng Ngày

Nghi thức cúng thí chùa

(Nghi thức này dùng để cúng thí vào buổi chiều hàng ngày tại chùa, riêng nghi thức cúng hương cô hồn sẽ sử dụng nghi thức khác)

Tán phật

Diện mạo Phật quả thực rất kỳ lạ

Hào quang chiếu sáng khắp mười phương

Từ bi oai đức không thể đong đo

Thiền sinh từ bi và giữa sáu đường chúng sinh

Thấy được hình tượng và nghe danh Phật

Đều nhờ phước đức tốt lành thâm sâu

Thế tôn có đủ nhiệm vụ và màu sắc

Khiến cho mọi người đều sùng kính và quy y. O

Đánh lễ tam bảo

Tâm đòi lễ: Tất cả các Bồ-tát ba đời trụ trì trong mười phương. (1 lạy) O

Tâm đòi lễ: Tất cả các chư Pháp ba đời trụ trì trong mười phương. (1 lạy) O

Tâm đòi lễ: Tất cả các hiền thánh Tăng ba đời trụ trì trong mười phương. (1 lạy) O

Tán lư hương

Cành dương nước pháp

Rưới khắp ba ngàn

Tân không tám đức tinh tú

Pháp giới rộng lớn

Tội nghiệp tan biến

Lữu đỏ hoá sen vàng

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

Chú Đại Bi

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

Khế khai kinh

Phật pháp rộng sâu, công đức nhiệm mầu

Trăm ngàn kiếp nghiệp khó tìm cầu

Bây giờ con nghe và thực hiện

Nguyện hiểu ý nghĩa đạo Như Lai

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) O

(Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Đà,…)

Mông Sơn thí thực

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Lửa cháy bốn bề dữ bừng lên

Cô hồn chịu khổ khó nép mình

Cô hồn muốn sinh Tịnh độ

Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền

Nếu ai muốn thấy và hiểu

Phật có mặt trong ba đời

Người đó phải quán chiếu giới pháp

Tất cả đều xuất phát từ trong lòng. O

Chú phá địa ngục

Án, đứng lên đã đến đây. (3 lần) O

Chú kêu cầu cô hồn

Nam mô bộ bộ đế rị, đứng lên đã đến đây. (3 lần) O

Chú giải oan kiếp

Án, tam đà đã đến đây. (3 lần) O

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần) O

Quay về nương tựa

Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.

Quay về nương tựa Phật, người hướng dẫn con trên con đường cuộc sống.

Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Quay về nương tựa Tăng, cội nguồn của những người tỉnh thức trong cuộc sống. (3 lần) O

Phật tử đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác

Đều do lòng tham, sân, si

Từ thân, từ miệng, từ ý phát sinh

Tất cả Phật tử đều sám hối. O

Chúng sinh đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác

Đều do lòng tham, sân, si

Từ thân, từ miệng, từ ý phát sinh

Tất cả chúng sinh đều sám hối. O

Cô hồn đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác

Đều do lòng tham, sân, si

Từ thân, từ miệng, từ ý phát sinh

Tất cả cô hồn đều sám hối. O

Nguyện cứu độ chúng sinh trong các cõi

Nguyện giải thoát nghiệp tội khổ đau

Nguyện tu học pháp của Phật

Nguyện đạt được thành tựu về đạo vàng. O

Chú diệt định nghiệp

Án, đứng lên đã đến, ngồi xuống đã đến. (3 lần) O

Chú diệt nghiệp chướng

Án, a lí toàn, ngồi đây đã đến. (3 lần) O

Chú khai yết hậu

Án, bộ bộ đế rị, đứng lên đã đến. (3 lần) O

Chú tam muội đa giới

Án, tam muội đã đến. (3 lần) O

Chú biến thực

Nam mô tát phạ đã đến, ngồi xuống đã đến. Án, tam bọt đi, tam bọt đi hồng. (3 lần) O

Chú biến thuỷ

Nam mô tô rô bà đạ, đã đến đã đến, đã tiêu đã tiêu. (3 lần) O

Chú nhất tự thuỷ luân

Án, tiếp tục đến, tiếp tục đến. (3 lần) O

Chú nhũ hải

Nam mô tam mãn đã một đến hôm nay. (3 lần) O

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A-di-đà Như Lai. O

Chú gia trì thức ăn tịnh dường như một phép lạ

Sự cúng khắp mười phương của các Phật tử

Nguyện công đức này đuợc hưởng chúng

Mau chóng thoát khỏi u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo, phát Bồ đề

Rồi đạt đến công đức vô biên

Đi tới cõi vị lai là công đức đi

Các Phật tử đều tiếp nhận. O

Chú gia trì thức ăn tịnh dường như một phép lạ

Sự cúng khắp mười phương của mọi loài

Nguyện công đức này đuợc hưởng chúng

Mau chóng thoát khỏi u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo, phát Bồ đề

Rồi đạt đến công đức vô biên

Đi tới cõi vị lai là công đức đi

Tất cả mọi loài đều tiếp nhận. O

Chú gia trì thức ăn tịnh dường như một phép lạ

Sự cúng khắp mười phương của các cô hồn

Nguyện công đức này đuợc hưởng chúng

Mau chóng thoát khỏi u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo, phát Bồ đề

Rồi đạt đến công đức vô biên

Đi tới cõi vị lai là công đức đi

Tất cả cô hồn đều tiếp nhận. O

(Cầm khánh đến bàn thờ vòng đọc)

Thưa mọi Phật tử

Con hôm nay xin cúng dường

Thức ăn khắp mười phương

Phật tử đều tiếp nhận

Nguyện công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, lan tỏa Pháp, gió hoà mưa thuận, đất nước phát triển, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. O

Trước nguyện: Cầu an đệ tử ………. và tất cả các nhân loại, thoát khỏi nghiệp chướng, tai ương, bệnh tật, an lạc thân tâm, luôn được kiết tường, mọi sự đều như ý, phát tâm Bồ đề, quay về đúng đạo, thấm nhuần mưa pháp, công đức hạnh nguyện, gia đình an lành, lòng tin vào Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh ngày càng tăng trưởng. O

Tiếp nguyện: Cầu siêu hương linh ………. và tất cả linh hồn, cửu huyền, tổ tiên, chiến sĩ hy sinh, đồng bào thân nhân đã qua đời, nhờ sức của Phật, được đến đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát khỏi sự luân hồi, sinh sống trong Tịnh độ. O

Nguyện quỹ rạng đến ba vị: Pháp chú khích, độ dao lễ và dương tâm khích nhiệt. Tam vị này đã giúp phát triển đạo thiền

Nguyện công đức của ba vị này giúp rạng từng ngả. (3 lần) O

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thực hành đạo cả, lòng mở rộng vô cùng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống nhất đại chúng, không ngại điều gì cả. (1 lạy) O

Related Posts