Theo quan điểm truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Từ “sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng nên được gọi là ngày sóc.

Người Việt coi ngày sóc là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, thờ cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc còn mang ý nghĩa “Cát tường”, tức ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 hoặc mùng 29, 30 đều được chấp nhận.

Bài văn kính cầu Thổ Công và các thần trong nhà ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị thần linh.

– Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Ngài Bản gia Thổ địa Long mạch Thần linh.

– Các vị thần ngũ phương, ngũ thổ; tức các vị thần phúc đức.

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Các vị thần cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023

Tín đồ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các vật phẩm cúng dâng, bày trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế đức thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Thần linh,

Các vị thần ngũ phương, ngũ thổ, tức các vị thần phúc đức, các vị thần cai quản khu vực này.

Cúi xin các vị thần thương xót tín đồ. Hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành, nhận lễ vật, tuôn phúc cho cả gia đình chúng con, công việc trở nên thuận lợi. Mọi người được bình an, may mắn và thành công, lòng đạo mở rộng, nguyện vọng được đáp ứng, tâm hành hiếu thuận.

Dâng trái tim thành cúi xin chứng kiến.

Cẩn trọng.

Bài văn kính cầu gia tiên ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Khi cúng tổ tiên, trước tiên phải khấn thần ngoại, sau đó khấn thần nội theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị thần linh.

– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị thần linh.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín đồ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023

Đến ngày mùng 1, tín đồ chúng con cảm động lòng biết ơn trời đất, các vị

thần linh, nhớ đến công đức của tổ tiên, luôn ghi nhớ không quên. Vì thế, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa chữa cầu điện, đặt trà quả trước bàn thờ. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các ông bà tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót chúng con và nhận lễ vật.

Tín đồ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ trong nhà này, đất này hãy giáng thiện ân tiền, vài kiện hưởng, bảo hộ cho cả gia đình chúng con, cuộc sống phồn vinh, vận mệnh an lành. Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khó khăn nào, mỗi mùa tràn đầy thịnh vượng.

Dâng trái tim thành cúi xin chứng kiến.

Cẩn trọng.

Related Posts