Văn khấn phóng sanh: Bài cúng, nghi thức chuẩn, đầy đủ nhất

Phóng sinh là việc thiện lành nhằm tích lũy công đức thông qua việc giải thoát cho các loài vật đang bị giam cầm. Hôm nay Pgdphurieng.edu.vn muốn gửi đến bạn bài tế lễ phóng sinh chuẩn nhất, cùng tìm hiểu nhé!

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Phóng sinh là việc giải phóng hoặc cứu sinh mạng cho các loài vật bị giam cầm hoặc bị đe dọa tính mạng. Không cần quyết định cụ thể loài vật nào để phóng sinh. Trong quá trình phóng sinh, bạn nên đọc bài tế lễ phóng sinh để tập trung tâm tư và niệm Phật cho loài vật mà bạn giải thoát.

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinhPhóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Nghi thức phóng sinh tại nhà

Bước 1: Đặt con vật phóng sinh xuống dưới đất, đặt trước mặt, không thắp nhang hoặc chấp tay lên trống không.

Bước 2: Đọc bài Bạch Phật.

Bước 3: Hồi hướng công đức.

Bước 4: Đọc Tam tự y.

Bước 5: Thả con vật phóng sinh.

Nghi thức phóng sinh tại nhàNghi thức phóng sinh tại nhà

Văn khấn phóng sinh tại nhà

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng nghe lời dạy răn

Chúng ta đã có quá nhiều tình yêu vật chất

Mà đời này đã chìm đắm vào sự cám dỗ

Chúng ta chẳng biết làm lành

Gây ra bao tội ác, lạc vào hình phạt

Cho đời trước ác tâm

Đến nay chúng ta chịu khổ cực

Thân, lông, mai, vảy, sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài động vật

Do ghen ghét, tham lam

Do hủy diệt làm người khác vui

Do gây oán và chuốc thù

Do gây hại cho vật nuôi, hại sinh mạng

Do tách rời, giam cầm

Do tấn công và gánh chịu nhiều khổ đau

Con xin cầu xin sự từ bi của Phật

Và sự thương xót của Phật tử

Con hi vọng tu sĩ sẽ ủng hộ chúng ta

Với duyên phận Tam bảo để thoát khỏi sự đau khổ

Có thể đầu thai lên các cõi trời

Hoặc tỉnh thức để quay về cõi an lành

Hoặc được sinh ra làm người

Biết phân biệt thiện ác và tránh xa sự mê muội…..

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh quy y Pháp

Chúng sanh quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Văn khấn phóng sinh tại nhàVăn khấn phóng sinh tại nhà

Bài cúng phóng sinh cá

Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tức thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu sinh (đọc tên)… hiện tại chúng con sẽ thả chúng. Chúng con xin Phật gia trì, cho chúng con được nói lời tạo duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài Cúng Phóng Sinh CáBài Cúng Phóng Sinh Cá

Bài cúng phóng sinh chim

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân tên là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

Bài Cúng Phóng Sinh ChimBài Cúng Phóng Sinh Chim

Bài cúng phóng sinh tại nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con mua mạng những chúng (kể tên loài)…. này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)…. này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp ác duyên, không làm việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân mạng. Hồi hướng cho cha mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)…. đây, được như nguyện hồi hướng của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài Cúng Phóng Sinh Tại NhàBài Cúng Phóng Sinh Tại Nhà

Bài khấn phóng sinh ốc

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)

Sau đó đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vì ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau lúc niệm như vậy 3 lần, sau đó niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo cho các loài ốc.

Con xin quay về bên Phật

Con xin quay về bên Pháp

Con xin quay về bên Tăng

Quay về bên Phật, con sẽ không sa ngã vào Địa ngục

Quay về bên Pháp, con sẽ không sa ngã vào Ngạ quỷ

Quay về bên Tăng, con sẽ không sa ngã vào Súc sinh

Chúng con đã quay về bên Phật

Chúng con đã quay về bên Pháp

Chúng con đã quay về bên Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu biết) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu biết, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

Với mục đích chứng thành Phật quả, mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Con xin hồi hướng công đức lành này về Chân Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sanh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện giúp độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Trong trường hợp các loại chúng sinh không thể sống lâu; hãy nhẹ nhàng thả chúng rồi đọc nghi thức như trên.

Bài Khấn Phóng Sinh ỐcBài Khấn Phóng Sinh Ốc

Bài khấn phóng sinh cá chép

Nam mô a di đà phật (3 lần)

Tín chủ con là:………………………..

Ngụ tại: …………………………………

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

Nam mô a di đà phật (3 lần)

Bài Khấn Phóng Sinh Cá ChépBài Khấn Phóng Sinh Cá Chép

Bài cúng phóng sinh ngoài trời

Con xin Hội Đồng các đấng thần linh cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các thần, chư thần và các vị Thủy thần có trách nhiệm giám sát khu vực này.

Con tên là………………….. sinh ngày………………. hiện tại đang ở ………………….

Hôm nay con mua……………. để phóng sinh, con xin các vị chứng kiến. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống tự nhiên và qua đời theo tự nhiên. Họ không chết dưới tay người, để thỏa mãn sự thích thú ăn uống. Con mong muốn giúp các chúng sinh một cách nhẹ nhàng; để kiếp sau được đầu thai vào một vị trí cao hơn để nhận thức về tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả các chúng sinh trong tam giới được nhận thức, giác ngộ và hưởng lợi.

Xin Hội Đồng các vị gia hộ cho chúng con tỉnh giác và hành tu.

Bài Cúng Phóng Sinh Ngoài TrờiBài Cúng Phóng Sinh Ngoài Trời

Bài cúng phóng sinh rằm tháng Giêng

Bài khấn cúng phóng sinh

Ôm Lam , Ôm Sĩ Lâm (7 lần )

Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (7 lần )

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần ) .

Hôm nay là ngày … tháng … năm (Nhằm vào Rằm tháng Giêng) con tên là… trú tại …phường …quận ….

Con xin phóng sinh (chim, cua, ốc, lươn, trạch, cá ) để mong được an lành, gia đạo thịnh vượng, loại bỏ gánh nặng tình duyên chướng (hoặc khấn điều gì tùy ý )

Bài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng GiêngBài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng Giêng

Đọc chú phóng sinh

Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia/Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà/Hư không quá vãng chư Thần Hộ/Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La/Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ/Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa/Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha/Thiên Già Già/Địa Già Già/La vãng Hóa Tác

(Vái 3 lần)

PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.

(Vái 3 lần)

Tham khảo thêm: Cách cúng và văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 chuẩn nhất

Bài cúng phóng sinh rằm tháng 7

Thụng Chú Đại Bi hoặc tưởng danh hiệu: Nam Mô Ai Di Đà Phật (3 lần) sau đó đọc bài kệ Sám hối: (3 lần).

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau đó niệm bài Quy y Tam Bảo (3 lần)

Con xin quay về nương nhờ cửa Phật

Con xin quay về nương nhờ cửa Pháp

Con xin quay về nương nhờ cửa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa cửa Phật

Chúng con đã về nương tựa cửa Pháp

Chúng con đã về nương tựa cửa Tăng

Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sinh này: …(chim, cá, rùa…) nghe tiếng niệm Phật A Di Đà, được hưởng hồng ân mau được chuyển kiếp thành người được gặp chính pháp, giác ngộ, phát bồ đề tâm.

Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm Rằm tháng 7) Con tên là… Địa chỉ tại…

Con xin hồi hướng công đức phong sinh này: (Cho bản thân muốn hồi hướng) hoặc khấn như sau:

Cầu cho gia tiên tiền tổ nhiều kiếp tịnh độ siêu sinh, oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến hiện tại hỷ xả cho con, cho con được giải oan kiết, xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà giác ngộ theo Phật.

Cầu an cho con tên là… hoặc tên người mình muốn hồi hướng…được… (khấn gì tùy ý).

Bài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng 7Bài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng 7

Trên đây là văn khấn phóng sinh và nghi thức chuẩn, đầy đủ nhất để bạn có thể thực hiện nghi lễ phóng sinh đúng cách. Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn! Tham khảo thêm về văn khấn tết Hàn thực trên Pgdphurieng.edu.vn nhé!

Pgdphurieng.edu.vn

Related Posts