Bài cúng giỗ cha và cách chuẩn bị cúng giỗ theo phong tục Việt

Hiếu hạnh là phẩm chất quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta luôn tận tâm chăm sóc để báo đáp công ơn sinh thành. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta tổ chức lễ cúng giỗ để tưởng nhớ và biết ơn.

Trong ngày cúng giỗ, ngoài việc chuẩn bị lễ vật đầy đủ, chúng ta cũng cần đọc bài cúng giỗ cha. Bài cúng giỗ có ý nghĩa gì và nội dung ra sao? Hãy cùng tìm hiểu!

nội dung bài cúng giỗ cha
Tìm hiểu về nội dung bài cúng giỗ cha

1. Các ngày cúng giỗ cha quan trọng theo phong tục Việt Nam

Theo truyền thống Việt Nam, chúng ta tổ chức lễ cúng giỗ cha vào 3 dịp quan trọng:

 • Giỗ đầu: Lễ cúng này được tổ chức sau 1 ngày năm cha mất. Thường tổ chức lễ cúng giỗ đầu cho cha với quy mô lớn, mời họ hàng, bạn bè và hàng xóm tham dự.
 • Giỗ hết: Lễ cúng này được tổ chức sau 2 năm cha qua đời. Tương tự lễ cúng giỗ đầu, lễ cúng giỗ hết cũng được tổ chức trọng thể.
 • Giỗ thường: Từ năm thứ 3 trở đi, chúng ta tổ chức lễ cúng giỗ cho cha hàng năm. Quy mô lễ cúng nhỏ hơn giỗ đầu và giỗ hết, thường chỉ có gia đình tham dự.
cúng giỗ cha vào 3 dịp
Tổ chức lễ cúng giỗ cha vào 3 dịp quan trọng

2. Nội dung bài cúng giỗ cha

2.1. Nội dung bài cúng giỗ đầu

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ………………
Tín chủ (chúng) con là:……………………..Tuổi………………
Ngụ tại:…………………………………………………………….
Hôm nay là ngày…………….tháng…………..năm………………(Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Đầu của…………………………………………………….
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời……………………………….
Mất ngày………………Tháng……………năm……………(Âm lịch)
Mộ phần táng tại:…………………………………………………..
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

văn cúng giỗ cha
Đọc đúng văn khấn trong lễ cúng giỗ cha để thể hiện tấm lòng

2.2. Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ hết cho cha gồm 2 phần: cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh và bài cúng giỗ cha chính.

Bài cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh:

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…………
Tín chủ (chúng) con là:…………….Ngụ tại:………………
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của………………………………
Tín chủ con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần.
Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngữ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ……………. và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!”

Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha
Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ cha hết tang chính:

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ………………….
Tín chủ (chúng) con là:……………………………Tuổi……………….
Ngụ tại:………………………………………………………………
Hôm nay là ngày…………….tháng……………năm………………(Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Hết của…………………………………………………….
Thiết nghĩ…………… vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tổ tấc thành.
Thành khẩn kính mời………………………………………………….
Mất ngày………………. Tháng……………năm…………… (Âm lịch)
Mộ phần táng tại:…………………………………………………….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

2.3. Nội dung bài cúng giỗ cha thường

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ………………….
Tín chủ (chúng) con là:…………….Ngụ tại:…………….
Hôm nay là ngày…………….tháng……………năm………………(Âm lịch).
Là chính ngày Cát Kỵ của……………………………………
Thiết nghĩ…………… (dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa ngày Cát Kỵ. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời…………….
Mất ngày………………Tháng……………năm……………(Âm lịch)
Mộ phần táng tại:……………………………………………
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thức, Huynh Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Con lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

Giỗ thường cho cha
Lễ cúng giỗ thường cho cha đơn giản

3. Ý nghĩa của bài cúng giỗ cha

Trong ngày cúng giỗ cha, việc đọc bài cúng giỗ cha được coi là một trong những nghi thức quan trọng. Bài cúng giỗ giúp giao tiếp giữa người sống với người đã qua đời.

Qua bài cúng, chúng ta có thể mời cha lên chứng giám và dùng bữa cùng, thể hiện tấm lòng tưởng nhớ và kính trọng cha. Bài cúng cũng là lời cầu nguyện, cầu xin linh hồn cha được bình an, đồng thời phù hộ cho gia đình trên trần gian.

Lễ cúng giỗ cha có thể tổ chức linh đình hoặc đơn giản tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thể hiện sự nghiêm túc, chu đáo và lòng thành kính. Đừng để vấn đề vật chất làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi cúng giỗ.

4. Chuẩn bị gì cho mâm cúng giỗ cha?

Mỗi vùng miền có thể có cách chuẩn bị mâm cúng giỗ cha khác nhau. Nhưng nhìn chung, mâm cúng giỗ cha của người Việt thường bao gồm các món sau:

Chuẩn bị mâm cúng giỗ cho cha

 • 01 con gà luộc
 • 01 miếng thịt lợn luộc
 • 8 chén cơm trắng
 • 8 đĩa xôi
 • Rượu trắng
 • Trà
 • Thuốc
 • Cau tươi
 • Trầu và các loại cây cảnh
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 lọ hoa tươi
 • 1 bộ đồ cúng, giấy tiền, vàng mã, giấy đất

Đó là hướng dẫn cơ bản về lễ cúng giỗ cha và cách chuẩn bị mâm cúng. Hãy chuẩn bị một cách thành tâm để cha mẹ ở nơi bên kia cảm nhận được tấm lòng của chúng ta!

Related Posts