Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

1. Nguyện Hương

(Quỳ gối. Thực hiện 1 trong 2 lời nguyện hương dưới đây)

a. Sử dụng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện với lòng thành kínhGửi theo mây hươngLướt nhẹ khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTuân thủ pháp giới giữa chúng sinhCầu Phật gia hộTâm Bồ Đề kiên cốĐiều tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêNhanh chóng quay trở về đại giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông)

b. Sử dụng tâm hương

Nguyện với ý chân thànhBiến đổi khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTuân thủ pháp giới giữa chúng sinhCầu Phật gia hộTâm Bồ Đề kiên cốĐiều tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêNhanh chóng quay trở về đại giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng chỉ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh kính chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình; cơ quan; cửa hàng)… chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con.

Tên của con/chúng con là:… Pháp danh (nếu có):…

Con/chúng con xin đại diện cho toàn thể (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày mùng… Tết năm… Nhân dịp đầu xuân năm mới…, con/chúng con xin nguyện tôn trọng lực lượng Tam Bảo, et cảm hương một năm tươi sáng, nguyện cầu cho tất cả vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin được mời về

+ Cúng tại nhà: vong linh của tổ tiên họ… tương phù duyên, [vong linh thai nhi của (tên mẹ)… (nếu có)]…

(Tiếp)

vong linh có duyên tại nơi đất (ở của gia đình; cơ quan; cửa hàng…)…, vong linh cản trở sức khỏe và tuổi thọ của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con cùng với vong linh oan gia trái chủ, vong linh oan gia trái chủ ngăn trở sự phát triển công việc của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con, được về đây ăn uống thuần túy tư tế của gia đình, (nếu tụng kinh thì đọc thêm: nghe kinh thính pháp để đạt giác ngộ giải thoát) và được vui vẻ trong năm mới này.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Với lòng từ bi tha thiết chúng sinh,Với lòng giúp đỡ người cùng gian khổ,Hiện thân trong trang nghiêm và dáng tươi đẹp.Chúng con kính mừng lễ Phật. (1 tiếng chuông)

Lễ Phật: Chúng con kính mừng và tôn trọng ba đời chư Phật, trong tất cả pháp giới. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Lễ Phật: Chúng con kính mừng và tôn trọng ba đời Chính Pháp, trong tất cả pháp giới. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Lễ Phật: Chúng con kính mừng và tôn trọng ba đời Tăng bậc Hiền Thánh, trong tất cả pháp giới. (3 tiếng chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; rung chuông cầm mã. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Pháp Phật không gì vinh quang hơn,Ngàn nguyên vạn kiếp khó được gặp.Nay con nghe ngóng mời gìn giữ,Nguyện hiểu biết chân lý của Đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 tiếng chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mã. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

a. Ngày Mùng 1

Bài Kinh (nhấp vào tên kinh): Ngày Lành Tháng Tốt

b. Ngày Mùng 2

Bài Kinh (nhấp vào tên kinh): Kinh Doanh Thành Công

c. Ngày Mùng 3

Bài Kinh (nhấp vào tên kinh): Thiết Lập Hạnh Phúc

d. Ngày Mùng 4

Bài Kinh (nhấp vào tên kinh): Cúng Linh

Bài Kinh (nhấp vào tên kinh): Tế Đàn

6. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Ngày mùng 1: Bài kinh Ngày Lành Tháng Tốt

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh phù hộ cho (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con luôn suy nghĩ, nói và làm những việc thiện lành, như Đức Phật dạy trong bài kinh “Ngày Lành Tháng Tốt”, để con/chúng con có được hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới… (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin làm điều thiện lành, thực hành Pháp bố thí cúng dường, với lòng từ bi tuần duyên nhật trí, dâng lên cúng dường:

(Tiếp tục phần ĐỌC TIẾP sau phần bạch cúng thực ngày mùng 4)

Ngày mùng 2: Bài kinh Kinh Doanh Thành Công

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh phù hộ cho (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con luôn giữ đúng lời hứa cúng dường Tam Bảo, như Đức Phật dạy trong bài kinh “Kinh Doanh Thành Công”, để cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con tất cả công việc kinh tế phát triển thịnh vượng. Nhân dịp đầu xuân năm mới… (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin thực hành Pháp bố thí cúng dường, với lòng từ bi tuần duyên nhật trí, dâng lên cúng dường:

(Tiếp tục phần ĐỌC TIẾP sau phần bạch cúng thực ngày mùng 4)

Ngày mùng 3: Bài kinh Thiết Lập Hạnh Phúc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong bài kinh “Thiết Lập Hạnh Phúc” Đức Phật dạy, chúng ta phải biết làm việc đúng, suy ngẫm và lao động chăm chỉ để phát triển nghề nghiệp; phải kiêng và giữ vật chất để không lãng phí tài sản; không phóng túng và không xa hoa, phải điều chỉnh việc sử dụng tài sản một cách hợp lý, con/chúng con xin thật lòng cố gắng tu hành theo lời dạy; Đức Phật còn dạy học tập và hòa hợp với những người có phẩm đức, có hạnh kiểm, có sự tin tưởng, hiểu biết lẽ phải và tự rèn luyện trí huệ, con/chúng con là học trò đã và đang tu học tại chùa Ba Vàng, nơi các Tăng gia có phẩm đức, có hạnh kiểm đầu đáy, cùng với các Phật tử cùng tu, xin được kết duyên phước nhờ sự tưởng niệm này, con/chúng con sẽ từ từ xây dựng được hạnh phúc theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhân dịp đầu xuân năm mới… (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin thực hành Pháp bố thí cúng dường, với lòng từ bi tuần duyên nhật trí, dâng lên cúng dường:

(Tiếp tục phần ĐỌC TIẾP sau phần bạch cúng thực ngày mùng 4)

Ngày mùng 4: Bài kinh Cúng Linh và Tế Đàn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh phù hộ cho (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con luôn thực hiện đầy đủ các lễ cúng không sinh hại, để mang đến hạnh phúc cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)…, như Đức Phật dạy trong bài kinh “Tế Đàn”. Trong bài kinh “Cúng Linh”, chúng con tuân theo lời dạy của Đức Phật cách cúng lễ cho những người đã mất, hôm nay (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con thực hiện pháp để cúng dường, với lòng từ bi tuần duyên nhật trí, dâng lên cúng dường:

Trường hợp cúng tiếp vào ngày mùng 4, mùng 5…, thì quay lại làm theo bài của ngày mùng một. Lễ cúng mãn Tết (dân gian gọi là lễ hóa vàng) thì xem tại (nhấp vào tên bài): Bài cúng mãn tết (cúng hóa vàng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông)

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu (gia đình; cơ quan; cửa hàng)… không có ý nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Vào thời điểm này của năm…, con/chúng con muốn cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… một năm nhiều phát triển và may mắn, mọi việc được trở nên suôn sẻ, tiêu tan mọi nghiệp chướng, con/chúng con xin tỏ lòng biết ơn bằng việc cúng dường hộ trì Tam Bảo tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm tưởng để chư Tăng nhận được niệm đối phù hợp với công việc tu tập, xây dựng chùa chiền nhằm phục vụ nhân dân Phật tử tu tập và truyền pháp để hồi hướng công đức cúng dường của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con đến với chư Thiên, chư Thần Linh, cùng chư vong linh.

– Con/chúng con xin nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để mang đến phúc báu cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất (ở thuộc gia đình; cơ quan; cửa hàng…)….

– Con/chúng con xin nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để mang đến phúc báu cho tất cả vong linh đã được mời. (nếu cúng dường riêng cho từng loại vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng loại vong linh).

Trường hợp trong (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì tiếp tục đọc: Con/chúng con xin nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để mang phước đến cho (tên)… được…

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Các chúng, đã nhận những phần thưởng quý báu, vật thực trong lễ cúng này, con/chúng con xin tuỳ hỷ làm việc đạo này:

“Phát tâm Bồ ĐềHộ trì Tam BảoChuyển tải Phật phápRộng rãi thế gian” (3 lần)Nguyện các vị tinh tấn Bồ Đề, cầu cho quảng đại Đạo. (1 vái)

9. Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nguyện có ngày an lành, đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọNguyện có ngày an lành, đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộNguyện có ngày an lành, đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện chư Hộ Pháp luôn ủng hộNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

10. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức trong lễ cúng này, cùng công đức đã tạo lập được trong ngày hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng Thiên, Thần Linh cùng với chư vong linh mà con/chúng con đã hiến cúng, được kết duyên với (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con, cùng với con/chúng con kiếp sau kiếp này hỗ trợ cho nhau trên con đường tu hành cho đến khi đạt được Phật Thân.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức trong lễ cúng này, cùng công đức đã tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con (đọc những gì mong cầu)… và xin cầu cho (những gì mong cầu)… con/chúng con, luôn đủ phước cùng nhau theo đạo của Phật, và cùng nhau tu hành cho đến ngày thoát khỏi sự tái sinh.

Con/chúng con cũng cam kết làm lễ cúng vật thực trong (3, 4, 5……) ngày Tết, mỗi ngày một lần, dựa vào thời gian sắp xếp được. Đến ngày… con/chúng con xin tổ chức lễ cúng mãn Tết (hay còn gọi là lễ hóa vàng).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mã)

Công đức, công lao có bao nhiêu, Con/chúng con xin hồi hướng về. Nguyện tất cả chư vị trong thế gian, Cùng nhập môn đạo vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)

Nguyện tiêu tan ba chướng phiền não,Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,Nguyện loại bỏ nạn tội chướng,Mirim tới đáng thiên để tu theo Bồ Tát. (1 tiếng chuông)

Nguyện công đức tu hành này,Được trải rộng khắp mười phương,Nguyện tất cả chúng con cùng tất cả các loài,Lời như ý đã được xứ lý, để đạt giác ngộ Vô Thượng Đại Đạo. (3 tiếng chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu biết đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, không sợ khó khăn. (3 tiếng chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và đại Tăng, con/chúng con xin tri ân những người có trí tuệ tốt đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ tất cả chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã đến tu hành Phật Pháp.

14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… phục nguyện cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính biết ơn các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh kính tất cả các chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, đã chuẩn bị vật thực để cúng thí thực (mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) xin ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Bài Cúng Phóng Sinhhttps://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha-d2491.html

15. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lễ cúng của con/chúng con đã hoàn thành, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để xin được thọ thực.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

KẾT THÚC

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ HỌC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin chùa Ba VàngBan Tri khách (cố định): 02036557799Ban Tri khách (di động): 0962368620

II. Facebook

1. Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh:Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

3. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: https://www.facebook.com/groups/422743472129808

III. Email

1. Chùa Ba Vàng [email protected]

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh[email protected]

Related Posts