Bài cúng Ông Công Ông Táo, tất niên, tạ đất tại nhà, cơ quan, cửa hàng,…

Tùy duyên cúng 1 lễ hoặc kết hợp 2, 3 lễ trong 1 lần cúng.

Lời Dẫn

Đời sống của chúng ta không thể tách rời các cõi tâm linh như gia tiên, vong linh trên đất, chư Thiên, chư Thần: Thần núi, Thần đất, Thần sông, Thần suối, Thần giếng, Thần cây, Thần cai ngày, Thần cai đêm…Các cõi tâm linh luôn tương tác với con người, họ có phần ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Nếu chúng ta biết cách hành xử thiện, mang lại lợi ích chung thì phước báu của chúng ta tăng lên và họ còn gia tâm ủng hộ cho chúng ta.Trong kinh Địa Tạng, chúng quỷ vương (Thần Linh) có bạch Đức Phật rằng: “lũ quỷ vương chúng con, nếu thấy người nào làm việc thiện, thì chúng con sẽ giúp người đó làm thiện hơn, mà thấy kẻ nào làm ác, thì chúng con sẽ khiến kẻ đó làm ác nhiều hơn…”. Đức Phật có dạy cho các quỷ vương (quỷ Thần, Thần Linh) rằng: “nếu thấy người nào làm thiện trong Phật Pháp, thì hãy giúp cho họ” và các chúng quỷ vương đã vâng lời Đức Phật. Đức Phật có dạy cho các thiện nam tín nữ Phật tử, nên thực hành tu thiện tâm, tu Phật Pháp và bố thí đến cho chúng bằng vật thí và phúc báu, để có được sự ủng hộ của chúng.Người đệ tử Phật, thuận theo phong tục thế gian, mỗi khi giáp tết, nên thực hành lời Đức Phật dạy, cúng lễ bố thí vật thực đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và tu phúc để hồi hướng cho hết thảy các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình/nơi bán hàng, làm việc, ruộng vườn… vong linh gia tiên tiền tổ, đã hộ trì cho gia đình suốt năm qua, lễ cúng đó cũng là để kết nối thiện duyên trong Phật Pháp với chúng chư Thiên, chư Thần Linh và đây cũng là tu đức tôn trọng, biết ơn của người đệ tử Phật.

Nghi thức cúng lễ này, dựa theo lời Đức Phật dạy, hướng dẫn cách cúng và lễ đúng với thiện nhân quả, tương ứng với mong cầu hạnh phúc thế gian.

(Nếu không có thời gian tụng kinh, thì không thực hiện phần 4. Tán Pháp và 5. Tụng Kinh)

Xin mời quý đạo hữu và các bạn cùng tham khảo bài cúng ông Công ông Táo, tất niên, tạ đất dưới đây! Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Bài cúng Ông Công Ông Táo, tất niên, tạ đất tại nhà, cơ quan, cửa hàng,…

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kínhBiến mãn khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình, cơ quan, cửa hàng)…, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

Hôm nay nhân ngày… tháng Chạp năm…, (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin tác lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm)…

Trong năm… này, chư vị chư Thiên, chư Thần Linh (lễ cúng ông Công ông Táo: Thần bếp mà dân gian gọi là ông Công ông Táo; Lễ cúng tạ đất: Thần đất mà dân gian gọi là Thần Thổ Địa hay là Thổ Thần Thổ Địa.) đã hộ trì cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con các điều tốt lành, hôm nay con/chúng con vâng theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con xin sắm sửa vật thực để dâng cúng, con/chúng con xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, thọ nhận chứng giám cho lòng thành của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con.

Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh

+ lễ cúng tại nhà: vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ… hợp duyên; các vong linh (tên, nếu có)…

(Tiếp)

các vong linh trên đất, vong linh hợp duyên đã gia tâm phù hộ cho (gia đình; công việc tại cơ quan/cửa hàng…) con/chúng con; các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với (gia đình; công việc tại cơ quan/cửa hàng…)… con/chúng con, nguyện các vong linh được cùng về đây thọ phần vật thực dâng cúng nhân buổi lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm)… này của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời vân tập về nơi pháp hội thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con (nếu tụng kinh thì đọc thêm: và nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát).

Con/chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ. Nếu kết hợp các lễ cúng, tùy duyên tụng 1 hoặc cả 2 bài kinh. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

a. Kinh tụng lễ cúng ông Công ông Táo, tạ đất

Bài Kinh (ấn vào tên bài): Nhân Duyên Phước Báo Làm Thiên Chủ

Chủ sám: Xin thỉnh tất cả chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp/Thần đất) Đức Phật dạy trong bài kinh rằng vị trời Đế Thích (Sakka) được địa vị Thiên chủ, là do tu thiện tâm và “nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí”, vậy con/chúng con xin thỉnh chư vị theo duyên của vị thiên chủ Đế Thích (Sakka), luôn hộ trì cho con/chúng con trong các thiện pháp, trong công hạnh hộ trì Tam Bảo, để con/chúng con được quả phúc tốt lành và chư vị cũng tích lũy được các công đức như vị Thiên chủ Ðế Thích (Sakka).Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

b. Kinh tụng lễ cúng tất niên

Bài Kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Chủ sám: Xin thỉnh chư vị vong linh, trong bài kinh trên, khi cháu của ông Cấp Cô Độc khóc, ông đã phát tâm cúng dường đến Đức Phật cùng chư Tăng để hồi hướng phước cho cháu ông và Đức Phật có chỉ dạy muốn quan tâm tới thân bằng quyến thuộc hay các vị trong cõi tâm linh, thì nên cúng dường tới chư Tăng tu hành phạm hạnh để hồi hướng phước, thì quả phước sẽ phát sinh mọi chúng sẽ được an lành. (Gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin làm theo lời dạy của Đức Phật để mang lợi ích đến cho các vị, xin các vị hoan hỷ và gia trì cho con/chúng con, sang năm mới được tăng trưởng thiện pháp hộ trì Tam Bảo và được tăng thượng quả phước.Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

6. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Hôm nay (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con thực hành pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng)… chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con/chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp ông Công ông Táo; Thần đất Thổ Thần, Thổ Địa).Sau: Xin hiến cúng cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linhĐược thọ thực no đủNghe kinh giác ngộ PhápSinh lòng kính tín PhậtNương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu (gia đình; cơ quan; cửa hàng)… không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay nhân ngày lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm)…, (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là:… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp ông công ông táo; Thần đất Thổ Thần, Thổ Địa) để tạ ân chư vị trong một năm qua đã hộ trì cho (gia đình; công việc tại cơ quan; cửa hàng)… con/chúng con các điều phúc thiện.

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho tất cả vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ ĐềHộ trì Tam BảoChuyển tải Phật PhápRộng khắp thế gian”Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ)

9. Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọNguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộNguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

10. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức trong đàn lễ cúng này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho các chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp ông Công ông Táo; Thần Đất Thổ Thần, Thổ Địa,) nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực.Hồi hướng cho các vong linh đã được thỉnh mời, nguyện mong được tăng phúc, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ và gia hộ cho (gia đình; các công việc tại cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con mọi điều tốt lành.Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… con/chúng con được (đọc mong cầu)… Và mọi người trong (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,Con xin lấy đó hồi hướng về,Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)Nguyện đem công đức tu hành này,Chan rải mười phương khắp tất cả,Hết thảy chúng con cùng các loài,Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Bài Cúng Phóng Sinhhttps://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha-d2491.html

15. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin chùa Ba VàngBan Tri khách (cố định): 02036557799Ban Tri khách (di động): 0962368620

II. Fb

1. Chùa Ba Vàng: Fb.com/chuabavang.com.vn

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh:Fb.com/ThayThichTrucThai Minh

3. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: https://www.fb.com/teams/422743472129808

III. E-mail

1. Chùa Ba Vàng [email protected]

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh[email protected]

Related Posts