Theo quan điểm truyền thống của người Việt Nam, ngày Rằm được gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn rộng, trong ngày này, mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt coi ngày Vọng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên và thờ cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn mang ý nghĩa là “Cát tường”, tức là ngày tốt nhất trong tháng xem từ quan niệm tốt xấu.

Dưới đây là cách chuẩn bị và bài văn lên lễ ngày Rằm hàng tháng:

Danh sách lễ vật cho lễ cúng ngày Rằm hàng tháng đơn giản gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Dưới đây là một mẫu văn khấn ngày Rằm khi cúng Thổ Công và các vị Thần:

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con kính chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các ngài Tôn thần cai quản trong xứ này

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm Quý Mão 2023

Tín chủ con là ………………………………………………

Ngụ tại…………………… cùng toàn gia quyến thành tâm sắm lễ vật, hương hoa, kim ngân trà quả và đốt nén hương thơm dâng lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần,

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

Ngài Bản gia Thổ địa, Long Mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần,

Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Xin các Ngài lắng nghe lời mời, thương xót tín chủ và xuống trần trước án, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật, giúp đỡ tín chủ con và gia đình được an lạc, công việc suôn sẻ, mọi người trở nên bình an, thành công và tâm đạo được mở mang, các sự tình được đáp ứng, mọi ước nguyện đều thành sự thật.

Chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy).

Dưới đây là một mẫu văn khấn ngày Rằm khi cúng gia tiên:

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con kính chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm Quý Mão 2023, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, nhận lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, để trước án đồng thăm viếng và sau án được hưởng phúc, phù hộ cho gia đình chúng con luôn khỏe mạnh, mọi sự viên mãn, tốt lành, công việc phát tài, và gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy).

Related Posts