Văn khấn rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam

Thông điệp cúng rằm tháng Giêng theo truyền thống Việt Nam vào năm Quý Mão 2023
Một bữa cơm cúng rằm tháng Giêng

Thông điệp cúng rằm tháng Giêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hoá Thông tin):

Con hân hoan kính lạy chín phương trời và mười phương chư Phật và chư Phật mười phương.

– Con thành kính kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và chư vị Tôn thần.

– Con thành kính kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị Tôn thần.

– Con thành kính kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội và họ ngoại.

Tín đồ (chúng) con là: …

Sống tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, trong tiết Nguyên tiêu, tín đồ con với lòng thành kính, sửa sang hương đăng, sắm đồ lễ, dâng lên trước cửu trùng.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng và chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Xin chúng ngài linh thiêng lắng nghe lời mời, hiện hữu trước cửu trùng, chứng giám lòng thành đón nhận đồ lễ.

Chúng con kính mời các Vị Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội và ngoại họ… lắng nghe lời cầu nhờ, kính mời của cháu con, hiện hữu đến đồng hành đón nhận đồ lễ.

Tín đồ con kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia đến đón nhận đồ lễ, hiện hữu trụ trì phù hộ cho gia đình chúng con đạt được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không có rào cản, tám tiết hưởng an bình.

Sau khi kính lời cầu, thực hiện ba lần cúi đầu.

Thông điệp cúng rằm tháng Giêng tại chùa:

Thể hiện lòng thành kính đối với Phật, Pháp, và Tăng thường khắp mười phương (thực hiện ba lần, mỗi lần cúi đầu một lần và cầm ba nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện hương mây thơm lành này,

Truyền tới mọi vùng trên địa cầu,

Trong đó có vô biên Phật,

Với vô lượng hương trang nghiêm,

Đạt thành khí cụ của Bồ tát,

Đạt được hương thánh Như Lai. (thực hiện một lần và cắm hương vào bát hương)

Sau khi hoàn thành cúng hương, thể hiện lòng thành kính đối với Phật, Pháp, và Tăng thường khắp mười phương (thực hiện một lần, chắp tay thành búp sen và đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật tỏa sáng lấp lánh như kim cương

Thanh tịnh không gì có thể sánh bằng

Vĩnh viễn là Vị Chí tôn cao quý

Con cúi đầu kính lạy Phật Sơn Vương.

Phật có công đức rộng lớn như biển cả

Giấu chứa bảo ngọc trong lòng

Trí tuệ vô biên và công đức vô lượng

Định ngạch cao quý và linh thiêng trọn vẹn.

Phật hiện hữu trong giới chân thật của pháp

Không có hình dạng và không gì là bẩn thỉu

Chúng sinh ngưỡng mộ hình tượng Phật

Bỗng thấy tai ươn nín tiêu tan biến.

Tội ác biến thành tuyệt chủng. (thực hiện ba lần)

Thành tâm kính lễ Chư Thánh tại tư thế hư không biến pháp giới, hiện thực hiện mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường – Tam bảo cố trụ. (thực hiện một lần)

Thành tâm kính lễ Sa Bà – Giáo chủ, Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị sau nầy, như Đương lai hạ sinh Di Lặc – tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát (thực hiện một lần)

Thành tâm kính lễ các Vị trong Cực lạc Tây Phương – Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (thực hiện một lần)

Bây giờ, tất cả chúng con đều vì bốn ân, cho ba giới chúng sinh, xin ba chướng tiêu trừ, thành tâm sám hối. (thực hiện một lần, quỳ đọc)

Thành tâm sám hối:

Cái ác đã tạo ra bao nghiệp ác

Đều do ba điều: tham, sân, si

Bởi hành động, lời nói, ý nghĩ phát sinh

Tất cả chúng con xin sám hối.

Vì vậy, tất cả những nghiệp chướng

Chắc chắn sẽ bị tiêu diệt không chút dư thừa

Niệm niệm âm vang khắp giới pháp

Giúp độ tất cả chúng sinh thoát khỏi bất thoa. (thực hiện một lần)

Sau khi thực hiện sám hối, chúng con kính mời Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật khắp mười phương. (thực hiện một lần)

Nam mô A Di Đà Phật! (thực hiện ba lần)

Thông điệp cúng ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam Thông điệp cúng ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam Nghi lễ cúng rằm tháng Giêng theo phong tục truyền thống Nghi lễ cúng rằm tháng Giêng theo phong tục truyền thống

Related Posts