18/05/2015(Xem: 8186)
Kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, ngày Cộng-sản miền Bắc cưỡng chiếm Saigon, thủ-đô Việt-Nam Cộng-Hòa, cho tới ngày nay đã trọn 40 năm. Bốn mươi năm này đã để lại bao nhiêu tang thương, đau buồn, tủi nhục cho những người còn sống và những người đã chết nơi rừng sâu, biển cả.
21/04/2015(Xem: 8022)
Mùa Nghiên-Tu An-Cư và Đại-Hội Thường Niên năm nay, Giáo-Hội định tổ-chức : 1.- Nghiên-Tu An-Cư tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada, điện thoại số (514) 525.8122 : vân-tập vào ngày 03. 7. 2015 và kết-thúc vào chiều thứ sáu, ngày 17.7.2015.
04/02/2015(Xem: 9099)
Mùa xuân Ất-Mùi (2015), đã trở về với truyền-thống dân-tộc Việït-Nam chúng ta. Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử trong, ngoài nước, được nhiều sự an vui như nguyện.
05/01/2015(Xem: 14134)
Điều 1 : Nay công nhận Hội Phật-Giáo Việt-Nam - Trung Tâm Phật-Giáo Hải-Quang – tại Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A. là Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.
03/10/2014(Xem: 14366)
Kính bạch Quý Ngài, Kính thưa Quý vị, Chùa Đức-Quang tại số 608 Hamilton Road, London, Ontario N5Z 1S9, Canada. Điện thoại : 519 – 868-6168, do Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp trụ-trì. Ngôi chùa cũ bị suy sụp, nên gần hai năm nay, Thượng-Tọa xin phép xây cất lại và sự kiến-thiết
30/09/2014(Xem: 14873)
Nay hoàn-chỉnh theo thế-luật Canada, Hội-Đồng Lãnh-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, với thành-phần như sau :
30/09/2014(Xem: 14451)
Nay ban hành bản Tu-chính Điều-Lệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới gồm mười (10) điều do Đại-Hội ngày 30 tháng 8 năm 2014 quyết-nghị chấp thuận và có hiệu-lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.
26/07/2014(Xem: 16107)
Mùa Vu-Lan báo hiếu đã trở về với các gia-đình Phật-tử Việt-Nam chúng ta. Đã sinh làm người, không ai là không có cha mẹ. Công ơn cha mẹ, đức Phât thường ví những công ơn ấy như non cao, biển rộng và công đức của các vị được sánh bằng Phạm-Thiên.
02/06/2014(Xem: 16931)
Chiếu văn thư từ chức Trụ-Trì Tổ-Đình Từ-Quang ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể, Chiếu nhu cầu Phật-sự Tổ-Đình Từ-Quang,
21/05/2014(Xem: 15568)
Vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại Tổ-Đình Từ-Quang, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, nước Canada, đã tổ-chức đại-lễ kỷ-niệm Phật-đản năm thứ 2638, Phật-lịch 2558. Trước Phật-điện, chư Tôn-đức Tăng, Ni cùng đại chúng Phật-tử và chúng tôi, nhất tâm truy niệm công ơn hóa độ của đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật,