10/12/2009(Xem: 21069)
Canada (VB) - Tại Tổ Đình Từ Quang Montreal, Quebec, Canada. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đã diễn ra vào các ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2009. Dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Và các Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng vào Phật Tử về từ khắp nơi để tham dự. Được biết trong đại hội kỳ nầy ngoài vấn đề duyệt xét một số công tác Phật sự trong thời gian qua, đồng thời vạch ra công tác cho những ngày sắp tới, bổ sung thành phần nhân sự để kịp đáp ứng trước tình hình đạo pháp và tộc hiện nay. Trong phần bổ sung nhân sự, đại hội đã suy cữ Thượng Tọa Thích Quãng Thanh, Viện Chủ Chùa Bảo Quang lên Hòa Thương. Và đã ra Giáo Chỉ số 292/VP/TT, bổ nhiệm Hòa Thượng Thích Quãng Thanh đảm trách Tổng Vụ Trưởng Ngoại Giao