GIÁO CHỈ số 363/VP/TT

30/09/201412:00 SA(Xem: 14851)
GIÁO CHỈ số 363/VP/TT


logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI


WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ-QUANG


 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montreal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montreal, QC H2K-3S3, Canada

 Tel : (514) 525-8122 - todinhtuquang@gmail.com

THƯỢNG THỦ

Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo


Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới


Chiếu Tuyên-Ngôn thành-lập và ban hành Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên

Thế-giới, ngày 11 tháng 11 năm 1984,

Chiếu quyết-nghị tu-chính Điều-lệ Giáo-Hội Phât-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 30

tháng 8 năm 2014 và có hiệu-lực ngày 1 tháng 9 năm 2014,

Chiếu hội-nghị thường-vụ của Giáo-Hội ngày 25 tháng 9 năm 2014, hoàn chỉnh Hội-Đồng

Lãnh-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

Chiếu nhu cầu Phât-sự,

GIÁO-CHỈ số 363/VP/TT


Điều 1 : Nay hoàn-chỉnh theo thế-luật Canada, Hội-Đồng Lãnh-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, với thành-phần như sau :

Thượng-Thủ : Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu

Phó-Thượng-Thủ : Hòa-Thượng Thích-Chơn-Thành

Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành : Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh

Tổng vụ Tăng-sự : Hòa-Thượng Thích-Chơn-Minh

Tổng vụ Nghi-lễ & Thanh-Niên : Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ

Tổng vụ Hoằng-Pháp : Hòa-Thượng Thích-Chân-Văn

Tổng vụ Văn-Hóa : Thượng-Tọa Thích-Chân-Bổn

Tổng vụ Từ-Thiện : Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp

Tổng vụ Ni-bộ : Sư bà Thích-nữ Như-Liên

Tổng-Thư-ký : Đh. Tuệ-Bảo Vũ-văn-Thái

Tổng-Thủ-Quỹ : Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể

Thư-ký văn phòng Thượng-Thủ : TKN Thích-nữ Chân-Tài

Phó-Tổng-Thư-ký : Đại-Đức Thích-Chân-Nhân

Phó-Tổng-Thủ-Quỹ : TKN Thích-nữ Chân-Lộc


Điều 2 : Các chức-vụ có tên ghi trên, chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-chỉ này.Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2014


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Thích-Tâm-ChâuNƠI NHẬN :

- Các cơ-quan Trung-Ương và các Thành-viên "để thi-hành"

- Lưu văn phòng.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn