Quyết định ấn hành kỷ yếu 30 năm thành lập GHVNTTG

19/02/201412:00 SA(Xem: 16018)
Quyết định ấn hành kỷ yếu 30 năm thành lập GHVNTTG

logo_-giao_hoi-content


GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI


 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

 Tél : (514) 525-8122

 

QUYẾT ĐỊNH

Văn-thư số 1767/VP/TT

Ngày 15 tháng 2 năm 2014

 

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được thành-lập từ ngày 11 tháng 11 năm 1984 tại chùa Liên-Hoa, Brossard, Quebec, Canada. Sự sinh-hoạt của Giáo-Hội từ năm ấy tới năm nay (2014) được coi là trọn vẹn 30 năm. Muốn lưu lại ít dấu vết sinh-hoạt của Giáo-Hội trong thời-gian qua, để người sau suy nghiệm :


 Điều 1 : Nay quyết-định soạn-tập và ấn hành một tập Kỷ-Yếu 30 Năm Thành Lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.


 Điều 2 : Thỉnh cử Thượng-Tọa Thích-Chân-Bổn hoan hỷ đảm nhận chức-vụ Trưởng Ban Soạn-Tập và Ấn-Hành tập Kỷ-Yếu 30 năm thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới với nhiệm-vụ :

 a)- Thành-lập Ban Biên tập, ấn-hành và Ban Khuyến-hóa tài-chánh.

 b)- Sưu-tầm tài-liệu, hình-ảnh sinh hoạt của Giáo-Hội và của các Thành-viên trong Giáo-Hội, thời-gian 30 năm.

 c)- Cảm niệm của chư tôn-đức Tăng Ni và các vị tri-thức.


 Điều 3 : Thời gian hoàn tất ấn-phẩm, trước tháng 08 năm 2014.


 Điều 4 : Thỉnh cầu Quý Ngài và Quý vị lãnh-đạo các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên, các chùa cùng chư Phật-tử tận tâm ủng-hộ cho Ban Soạn Tập và Ấn-Hành Kỷ-Yếu này, hoàn-thành nhiệm-vụ một cách tốt đẹp.


 Điều 5 : Mọi sự cần-thiết, xin liên-lạc với Thượng-Tọa Thích-Chân-Bổn, trụ-trì

chùa A-Di-Đà : 101 Lisgar, Toronto, Ontario M6J 3G4, Canada. Tel. (416) 533.3200.


Email : chua_adida@yahoo.comThượng-Thủ GHPGVNTTG
 
 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
 Trưởng-Lão Thích-Tâm-ChâuGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn