11/06/2010(Xem: 30562)
Hôm nay, chúng tôi vô cùng hoan hỷ được cùng chư tôn đức Tăng già, quý vị tân khách và đồng bào, đồng hương, Phật tử, chứng minh, tham dự đại lễ tôn vinh, chiêm bái Phật Ngọc.
11/06/2010(Xem: 29303)
Mùa Phật đản, năm thứ 2634, Phật Lịch 2554, đã trở về với những người con Phật trên thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Thầy chỉ đường cho chúng ta.
08/06/2010(Xem: 36454)
Do sáng-kiến của quý vị trong Tổng-vụ Ngoại-Giao và Hoằng-Pháp, Đại-hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới năm 2009, đã hoan-hỷ cho thiết-lập một trang nhà của Giáo-Hội trên Internet. Tôn-chỉ, mục-đích của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới là “đoàn-kết, liên-kết, hòa-hợp và xây-dựng”. Tôi tin-tưởng, trang nhà của Giáo-Hội, mãi mãi thực-hiện tôn-chỉ, mục-đích ấy,
08/06/2010(Xem: 32422)
Trong chuyến đi thăm Phật tử và tự viện từ Canada đến miền Nam nước Mỹ nhân mùa Phật Đản, Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN trên Thế Giới Thích Tâm Châu đã viếng thăm chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh trụ trì và vừa hoàn tất công trình xây dựng lên một ngôi chùa lớn, một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo tại Orange County.