08/07/2013(Xem: 10670)
Tứ Vô Lượng Tâm, tức Từ Bi Hỷ Xả, là bốn hạnh cao quý nhât trong đạo Phật. Nếu không có từ bi hỷ xả thì đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật nữa. Lòng từ bi thông thường không ít thì nhiều ai cũng có, nhưng dám xả mình hi sinh cho người chắc ít ai làm được.
16/03/2013(Xem: 15501)
Khi tôi mắc bệnh (ung thư) không lâu, Hòa Thượng Sám Vân dạy tôi phải lậy Phật cho nhiều để tiêu trừ nghiệp chướng. Hai chữ "nghiệp chướng" nếu giải thích đơn giản có nghĩa: "nghiệp" là hành vi; "chướng" là chướng ngại.
12/03/2013(Xem: 10406)
Trên bước đường tu tập để đạt đến Chánh Đẳng Chánh Giác, điều khó khăn nhất là tìm được một vị minh sư hướng dẫn. Không kể đến hình tướng bên ngoài nam hay nữ, vị thầy dạy đạo phải là một bậc đại trượng phu, một người đã có được cái nhìn Như Thị.
03/01/2013(Xem: 13390)
Trong Phật giáo, xuất gia hay tại gia, dù có sinh hoạt trong chốn Thiền môn hay không, chắc hẳn nhiều người cũng có nghe nhắc lại hoặc biết đến câu nói, từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngay khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 49 ngày đêm thiền tọa dưới cội bồ đề: “Ta là PHẬT đã thành - Chúng sanh là PHẬT sẽ thành”.
12/12/2012(Xem: 40426)
Nghi Thức Tụng Niệm - Kinh A Di Đà dịch tiếng Anh và tiếng Việt
08/12/2012(Xem: 12331)
Nghi Thức Tụng Niệm - Kinh Phổ Môn dịch tiếng Anh và tiếng Việt
21/11/2012(Xem: 13730)
Trước hết, tất cả nam nữ Phật tử tại gia là hai chúng Ưu bà tắc, Ưu bà di trong bảy chúng đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, nói riêng hai chúng Ưu bà tắc (nam) Ưu bà di (nữ), trong đó dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều có quy y Tam bảo, lãnh thọ năm giới cấm và có công phu tu tập Phật pháp.
21/11/2012(Xem: 17623)
Nhân có anh bạn bên Thụy Sĩ gửi điện thư hỏi về ý nghĩa bài kệ truyền pháp của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao cho Lục Tổ Huệ Năng trong đêm truyền thừa nên mạo muội gom nhặt các tài liệu chú giải cho bài kệ này để mọi người cùng suy nghĩ và luận bàn.
02/11/2012(Xem: 13292)
Trong các vị Bồ Tát của đạo Phật, có lẽ không có vị nào được kính ngưỡng nhiều như Quan Âm, nhất là ở những nước theo Phật giáo Đại Thừa. Ngài là hiện thân của một mẫu người lý tưởng nhất với với lòng đại từ, đại bi và cũng gần gũi nhất với chúng sanh qua sự lắng nghe và cảm ứng
12/09/2012(Xem: 10952)
Là những người Phật Tử chúng ta hiểu luật Nghiệp báo theo những lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu biết về luật Nghiệp báo này mang lại nhiều lợi ích.