11/10/2015(Xem: 9266)
Hôm nay, trời cuối đông nơi xứ Úc, trăng lạnh phương bào, mây mờ viên đãnh, Đại lão Hòa thượng thượng Tâm hạ Châu là bổn sư của chúng con, đã thuận lý vô thường, trở về với Pháp giới Chân như, để lại một sự mất mát to lớn
22/08/2015(Xem: 3386)
Tâm lượng bao thái hư Nhứt sanh hành từ sự Xuất nhập Bồ Tát đạo An dưỡng quốc thường NHƯ
20/08/2015(Xem: 4280)
Xuân đến làm chi, Cánh hoa tâm, Từ Quang cảnh trí, Quán Như Như
20/08/2015(Xem: 2570)
Cung kính Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Trăng gối mộng núi rừng huyền thoại Mây lững lờ trải khắp hư không