Thông Bạch số 1809/VP/TT v/v Nghiên Tu An Cư và ĐH Thường Niên

21/04/201512:00 SA(Xem: 7948)
Thông Bạch số 1809/VP/TT v/v Nghiên Tu An Cư và ĐH Thường Niên


logo_-giao_hoi-content

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI


World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG
 Vien Quang Monastery

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 -------------------------------------------------------------------

 THÔNG BẠCH
 Văn thư số 1809/VP/TT – Ngày 18.04.2015


 Kính gửi : Chư Tôn-đức Tăng Ni, quý vị lãnh-đạo

 các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên cùng chư

 Phật-Tử Giáo-Hội Phật-Giáo VN Trên Thế-Giới.


 Trích-yếu : V/v Nghiên Tu An Cư và ĐH Thường Niên NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬTKính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý vị,


 Mùa Nghiên-Tu An-Cư và Đại-Hội Thường Niên năm nay, Giáo-Hội định tổ-chức :

 1.- Nghiên-Tu An-Cư tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada, điện thoại số (514) 525.8122 : vân-tập vào ngày 03. 7. 2015 và kết-thúc vào chiều thứ sáu, ngày 17.7.2015.

Tiếp theo là,

 2.- Đại-hội Thường Niên vào ngày thứ bảy, 18.7.2015 và bế mạc vào ngày chủ nhật, 19.7.2015.

 3.- Tuần Nghiên-tu An-cư đầu tiên, dành riêng Ni-bộ, tại Tu-viện Viên-Quang :

1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina 29710, U.S.A., điẹân thoại số (803) 222.6629, từ ngày 25 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015. Tiếp theo là,

 4.- Pháp-hội Đại-Bi, kỷ-niệm Bồ-tát Quán-Thế-Âm, thứ bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2015, chủ nhật, ngày 02 tháng 8 năm 2015 kết thúc và Tự-Tứ.

 Trân-trọng thông bạch Quý Ngài và Quý vị cùng biết. Chư vị Tăng Ni và Phật-tử hoan-hỷ về tham-dự, xin gọi điện thoại ghi tên nơi hai địa-chỉ trên, để các nơi tiện xếp đặt.


 Cầu nguyện Tam Bảo từ bi, chứng minh gia-hộ Quý Ngài cùng Quý vị đầy đủ sức khỏe và nhiều điều tốt đẹp như ý.Nay thông bạch


Thượng-Thủ GHPGVNTTG

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Trưởng-Lão Thích-Tâm-Châu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn